Skip to content

Privaatsustingimused

OÜ Pääsukese Lilleäri
privaatsustingimused

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. OÜ Pääsukese Lilleäri on sinu isikandmete vastutavaks töötlejaks (edaspidi andmetöötleja). OÜ Pääsukese Lilleäri-ga saad ühendust võtta e-posti teel, aadressil: info@paasukese.ee või telefonidel +372 4633062, +372 5244824, +372 53860780.

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmed, mida töödeldakse

Hinnapäringu saatmisel on järgmised isikuandmed, mis on vajalikud nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks:

– ees- ja perekonnanimi;
– telefoninumber;
– kohaletoimetamise aadress;
– e-posti aadress;
– arvelduskonto number;
– maksekaardi detailid.

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Isikuandmete allikad

OÜ Pääsukese Lilleäri kasutab tellimuse vormistamise eesmärgil neid isikuandmeid, mida Sa oled meile ise andnud – oled teinud hinnapäringu või soovinud saada infot teenuse või uudiskirja kohta.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

Eesmärgid, miks isikuandmeid töödeltakse

Sinu isikuandmeid kasutatakse ainult allpoolnimetatud eesmärkide saavutamiseks:

  1. Eesmärk: Hinnapäringu registreerimine/broneerimine, arveldusega seotud info edastamine

Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon

  1. Eesmärk: Otseturunduslike teadete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmine (sh teavitused uutest kimpudest, toodetest, üritustest).

Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi

  1. Eesmärk: Arvete saatmine

Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi

Järgnevatel eesmärkidel isikuandmete kasutamine on õigustatud, et osutada Sulle paremat teenust, teenindust, meie veebilehtede, toodete ja iseteenindus- ning online-keskkondade arendamiseks.

Andmetöötleja õigused

klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud makseteenuse pakkujale.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

– Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

– Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

– Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

– Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@paasukese.ee

– Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.